غرفه‌های حاضر در نخستین نمایشگاه آینده چاپ ایران IFPEX1

روند برگزاری نخستین نمایشگاه آینده چاپ ایران IFPEX1

تجلیل از غرفه‌داران نخستین نمایشگاه آینده چاپ ایران IFPEX1